Datum objave: 15.01.2024.

Na osnovu člana 43. Statuta i člana 9. Pravilnika o radu i plaćama PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ raspisuje

O G L A S

I

Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme:

Doktor medicine………………………………..1 izvršilac

II

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

završen medicinski fakultet

položen stručni ispit

važeće odobrenje za samostalan rad – licencu

aktivno poznavanje jednog stranog jezika

III

Uz prijavu na oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:  kratka biografija sa adresom i kontakt podacima;  diplomu  o završenom medicinskom fakultetu; dodatak diplomi (po Bolonjskom sistemu);  uvjerenje o položenom stručnom ispitu;  odobrenje za samostalan rad – licencu; potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika.

IV

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa će biti obavljen intervju, a o terminu  za intervju,  kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem. Izabrani kandidat će dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Za izabranog kandidata se planira  specijalizacija iz oblasti ginekologije i akušerstva.

V

Prijave sa traženim dokumentima se  dostavljaju  u zatvorenoj koverti na adresu: PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“, Ul Kojšino 25.  ili lično na istu adresu.