Datum objave: 03.11.2023.

Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 46/10 i 75/13), člana 13. stav 1. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/20, 99/21), a u vezi sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 102/13, 55/14 i 99/19), PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ Tuzla  raspisuje

O G L A S

I

Za izbor kandidata za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije……………………1 specijalizacija

II

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove:

  • završen medicinski fakultet
  • položen stručni ispit
  • važeće odobrenje za samostalan rad – licencu
  • poznavanje jednog stranog jezika

III

Uz prijavu na oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:  kratka biografija sa adresom i kontakt podacima;  diplomu  o završenom medicinskom fakultetu; dodatak diplomi (po Bolonjskom sistemu);  uvjerenje o položenom stručnom ispitu;  odobrenje za samostalan rad – licencu; potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika.

IV

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa će biti obavljen razgovor, a o terminu  za razgovor, kao i izboru kandidata za specijalizaciju, će biti obaviješteni telefonskim putem.

V

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objave.

Prijave sa traženim dokumentima se  dostavljaju  u zatvorenoj koverti na adresu: PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“, Ul Kojšino 25.  ili lično na istu adresu.