Obavijest o pružanju zdravstvenih usluga biomedicinski potpomognute oplodnje koje se finansiraju iz sredstava budžeta FBiH

Zavod za humanu reprodukciju „dr Balić“ je verifikovan od strane Federalnog ministarstva zdravstva da ispunjava uslove u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme i registrovan je kod nadležnog suda za obavljanje djelatnosti pružanja zdravstvenih usluga biomedicinski potpomognute oplodnje.

U skladu sa navednim Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ je u 2023.godini sklopio  ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  o pružanju zdravstvenih usluga biomedicinski potpomognute oplodnje, koje se finansiraju iz sredstava budžeta FBiH putem „Transfera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje biomedicinski potpomogunute oplodnje.“

Način i postupak- ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju je regulisano Uputstvom o radu Komisije za izdavanje pojedinačnih saglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje, koju formira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Postupak za ostvarivanje prava na biomedicinsku oplodnju, pokreće osigurano lice iz FBiH, odnosno bračni/vanbračni par podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju nadležnoj Komisiji za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Kod podnošenja zahtjeva žena mora biti u dobi do navršene 42. godine života. Izuzetak od navršenih 42 godine života (iz opravdanih zdravstenih razloga) je sadržan u Zakonu o liječenju neplodnosti biomedicinki potpomognutom oplodnjom („Službene novine FBiH“broj: 59/18 i 44/22) i Smjernicama za liječenje neplodnosti.

Sadržaj zdravstvenih usluga u Zavodu za humanu reprodukciju „Dr Balić“ se obezbjeđuje u skladu sa Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinki potpomognutom oplodnjom („Službene novine FBiH“broj: 59/18 i 44/22) i Pravilnikom o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava Budžeta FBiH, način formiranja cijena pojedinačnih postupaka biomedicindki potpomognute oplodnje, kriteriji i način ugovaranja kao i druga pitanja od značaja za provođenje biomedicinski potpomognute oplodnje ( „Službene novine FBiH Broj:4/23).

Za sve ostale informacije  mozete se obraditi direktno u Zavod za humanu reprodukciju “Dr Balić”, ili putem telefona 061 / 140 – 222