Cervikometrija

Cervikometrija predstavlja ultrazvučnu tehniku koja se koristi za mjerenje dužine grlića materice (cerviksa) tokom trudnoće. Ova procedura je posebno važna za identifikaciju trudnica koje su pod povećanim rizikom od prevremenog poroda, omogućavajući ranu intervenciju i menadžment kako bi se povećale šanse za održavanje trudnoće do termina.

Značaj Cervikometrije
Dužina grlića materice varira tokom trudnoće, pri čemu kraći cerviks može ukazivati na povećan rizik od prevremenog poroda. Cervikometrija omogućava tačno mjerenje dužine cerviksa, pružajući vitalne informacije koje mogu pomoći u predviđanju i prevenciji prijeevremenog poroda. Ovaj pregled je posebno koristan za trudnice sa istorijom prijeevremenog poroda, kao i one koje pokazuju simptome koji mogu ukazivati na rizik od prijeevremenog poroda.

Procedura
Cervikometrija se obično izvodi korišćenjem transvaginalnog ultrazvuka, što je metoda koja pruža najtačnije merenje. Tokom ovog pregleda, ultrazvučna sonda se blago umetne u vaginu kako bi se dobile slike cerviksa i izmjerila njegova dužina. Procedura je brza, bezbolna i ne predstavlja rizik ni za majku ni za bebu.

Interpretacija Rezultata
Normalna dužina cerviksa u drugom trimestru obično je između 3,0 i 5,0 cm. Dužine iznad ovog opsega se smatraju normalnim.

Skraćeni cerviks se obično definiše kao dužina manja od 2,5 cm pre 24. nedelje trudnoće, i može ukazivati na povećan rizik od prevremenog poroda.

Ako se tokom cervikometrije otkrije skraćeni cerviks, mogu se preduzeti različite intervencije kako bi se pomoglo u sprečavanju prevremenog poroda, uključujući:

  • Progesteronska terapija: Primena progesterona može pomoći u jačanju cerviksa i smanjenju rizika od prevremenog poroda.
  • Cerkliranje grlića materice (cerklage): Hirurški postupak koji uključuje postavljanje šava oko grlića materice kako bi se spriječilo njegovo prijevremeno širenje.
  • Modifikacija aktivnosti: Savjetovanje o ograničavanju fizičkih aktivnosti ili mirovanju.

Važnost Redovnih Pregleda
Cervikometrija je primjer kako redovni prenatalni pregledi mogu doprinijeti identifikaciji i upravljanju potencijalnim rizicima koji bi mogli ugroziti zdravlje i dobrobit kako trudnice tako i fetusa. Pravovremenim otkrivanjem trudnica sa povećanim rizikom od prevremenog poroda, moguće je preduzeti korake koji mogu značajno doprinijeti produženju trajanja trudnoće i smanjenju rizika od komplikacija povezanih sa prevremenim porodom.

Cervikometrija, stoga, predstavlja ključnu komponentu sveobuhvatne prenatalne brige, naglašavajući važnost personalizovanog pristupa u menadžmentu trudnoće.