Od samih početaka svoj stručni i naučni rad je orijentisala ka polju ginekološke endokrinologije, dječije adolescentne ginekologije, menopauze i neplodnosti i ginekološke endoskopije.
Do 2008. godine je radila na UKC Tuzla a od 2008. radi u Ginekološkoj klinici “Dr Balić” u Tuzli.
Sa svojim timom uvela je metode vantjelesne oplodnje i liječenja neplodnosti na naše prostore što je rezultiralo radanjem prve bebe 2008. godine u Tuzli i prvog porođaja iz odmrznutih embriona 2012. godine. Pored toga uvodi i minimalno-invazivne ginekološke endoskopske metode u svakodnevnu praksu kao sto su ofice hysteroskopija, transvaginalna hidrolaparoskopija.
Ima veliko iskustvo u tretmanu PCOS, nadzoru visokorizičnih trudnoća i ultrazvučne dijagnostike.
Pored stručne iima i zavidnu akademsku karijeru; predavač je na viće domaćih i međunarodnih simpozija, član Komisija za polaganje specijalističkih ispita i mentor na više magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Predstavnik je Federacije BiH u Evropskom udruženju za humanu reprodukciju – ESHRE. U Slobodno vrijeme bavi se aktivno fitnessom i trčanjem i kao svaka žena rado provodi vrijeme u kuhinji.

BIOGRAFIJA

Osnovni podaci

Ime i prezime: Devleta (Behđeta) Balić
Mjesto i datum rođenja: Brčko, 27.03.1966.
Nacionalnost: Bošnjak
Porodična situacija: udata; suprug Adem Balić, specijalista ginekologije i akušerstva, redovni profesor;
Adresa: Tuzla, Kojšino 25;
Zaposlen: PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ Tuzla, direktor

Univerzitetska edukacija

Medicinski fakultet, Tuzla, 1988.
Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, Ginekološko-akušerska klinika, Tuzla, 1996.
Postdiplomski studij, Medicinski fakultet u Tuzli, 1992. god.
Magistarski rad, Medicinski fakultet u Tuzli, 1993. god.
Doktorat, Medicinski fakultet u Tuzli, 2000. god.

Univerzitetska karijera

Viši asistent na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 1998-1999.
Docent na na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2001-2005.
Vanredni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2005- 2012god.
Redovni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2012.god.
Utemeljitelj i prvi rukovodilac predmeta Zdravstvena njega hirurških i ginekoloških bolesti na Visokoj zdravstvenoj školi, Univerziteta u Tuzli, 2006-2010.

Mentorstva

Magistarski rad Dr Anele Latifagić, specijaliste ginekologije I akušerstva pod nazivom “Vezujući protein insulinu sličnog faktora rasta (IGFBP-1) u cervikalnoj sluzi kao predictor prijevremenog porođaja”, Medicinski fakultet u Tuzli, 2007.
Magistarski rad dr Zumre Begić, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom ,,Povezanost lipidnog profila i novoa testosterona sa gustoćom kosti u postmenopauzi”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2009.
Doktorska disertacija dr Mahire Jahić, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom „Kliničke, mikrobiološke i citološke karakteristike enterokoknog vaginitisa”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2007.Trenutno je menstor na dva magistraska rada u izradi kao i jedne doktorske disertacije.

Recenzije

Jahić Mahira. Priručnik za trudnice. Tuzla: Printcom, 2004.
Skokić Fahrija. Postala sam majka. Tuzla: Printcom, 2003.
Skokić Fahrija, Priručnik iz neonatologije i perinatologije. Tuzla: PrintCom,2006.
Grgić Gordana i sar, Prijevremeni porođaj,Tuzla, 2011.
Recenzet u časopisu Medical Science Monitor,2005.
Recenzent u časopisu Medicinski glasnik.
Recenzent u časopisu Acta Medica Academica

Stručna usavršavanja

Edukacijska iz ednoskopske hirurgije, Hildesheim SR Njemača, novembar 1995 do januar 1996.
Studijski boravak-edukacija iz oblasti perinatologije, Buffalo, SAD, 1998.
Internacionalna škola ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i akušerstvu. Dubrovnik, Interuniversity school Ian Donald. 8-13. septembar 1997. god.
Ultrazvučna dijagnostika (kolor-dopler); GAK Opšte bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, 2000. god
Ultrazvučna dijagnostika (3D/4D). Nordwest Frauenkrankenhaus, Frankfurt, 14-16.3. 2005.god.
Asistirana humana reprodukcija. Maribor teaching hospital, Department of reproductive medicine and gynaecology endocrinology, 21.-28. 11. 2006. god. god.
International cource and workshop of cryopreservacy: To freeze or vitrify? ESHRE, Maribor,12-13 april 2007. god.
Diagnostic and operative histeroscopy -workshop. International ESGE and EAGS. Maribor, 3-5. juli 2008. god.
Ultrazvučni pregled u 2. trimesečju. Šola ultrazvočne dijagnostika, Klinički centar Ljubljana, 16-19.10.2008. god.
Assisted human reproduction –basic course. ESHRE, Maribor, Slovenia, 25-29.11.2008. god.
Hysteroscopic workshop on contemporary trentds in office hysteroscopy. Maribor, 9.-19. 10. 2009. god.
3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Zagreb, 16-17.10. 2009. god.
3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Beograd, 24.-25.4.2010. god.
Bazični kurs sa praktičnim treningom iz vitrifikacije. Cetinje, Crna Gora, 7. maj 2010. god.
Višekratni boravci na edukaciji iz dijagnostijke i liječenja neplodnosti te gikroinvazivne ginekološke endoskopije u Kliničkom centru u Ljubljani i Splošnoj bolnici u Mariboru,
3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Zagreb, 14-15.10. 2011. god.

Profesionalne aktivnosti i dostignuća

Uvođenje 3D/4D ultrazvučne dijagnostike -2004. god na našim prostorima
Koautor originalne Trudničke knjižice i Trudničkog kartona koji se neprekidno koriste u antenatalnoj zaštiti u Tuzlanskom kantonu od 1994. god
Uvođenje modernih dijagnostičkih i terapeutskih metoda u dječijoj adolescentnoj ginekologiji
2005. prva vaginoskopija na GAK Tuzla
2005. uvođenje histeroskopije kao dijagnostičke i operativne metode na GAK Tuzla
2006. uvođenje histeroskopije kao ambulantne procedure
2007. obavlja počinje primjenu postupaka vantjelesne oplodnje u Tuzli
2008. napušta Klinički centar i počinje samostalni rad nastavljajući sa primjenama metoda asistirane humane reprodukcije: IVF, ICSI i TESA i krioprezervacije
Izrada prvih standarda intrauterinog rasta za populaciju tuzlanske regije -2007
Predavač na Školi ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu
UKC Tuzla
Predavač na međunarodnoj školi ultrazvuka „Ian Donald“ u Sarajevu, 2009.
Direktor PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ u Tuzli
Član federalne Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva
Član federalne Komisije za donošenje zakona o metodama medicinski potpomognute oplodnje
Predavač na 3D-4D škola ultrazvuka sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2011.

Poznavanje jezika

Aktivno govori i piše na engleskom i njemačkom jeziku
Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad je fokusiran na i ultrazvučnu dijagnostiku u trudnoći, perinatologiju, endokrinološke aspekte menopauze te kao i na druga polja ginekologije i akušerstva kao što su asistirana humana reprodukcija i minimalna invazivna hirurgija u ginekologiji.

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama

Član Svjetske federacije ginekologa i obstetričara-FIGO
Član Evropskog udruženja za asisitiranu humanu reprodukciju –ESHRE
Predsjednik Sekcije za Reproduktivnu medicinu Udruženja ginekologa i perinatologa FBiH- 2009-

Organizacija stručnih i naučnih skupova

Simpozijum I Perinatalni dani BiH, Tuzla 2008. god.
Trenutna pozicija

Direktor PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ Tuzla

Popis objavljenih radova nakon zadnjeg izbora

KNJIGE, MONOGRAFIJE, BROŠURE

Knjige ili poglavlja u domaćoj knjizi

Balić D.Mehanizam djelovanja polnih hormona i menstrualni ciklus U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 61-75.
Balić D.Kongenitalne anomalije i interseksualizam. U: Ginekologija ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 79-89.
Balić D. Ginekologija dječije i adolescentne dobi.U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 93-109.
Balić D. Perimenopauza i postmenopauza. U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 113-118.
BalićD.Poremećaji menstrualnog ciklusa. U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 121-137.
Balić D. Fatušić Z. Aktivno vođenje porođaja.U: Perinatologija, ur. Balić A i sar. Tuzla: PrintCom, 2007:529-240.
Balić D. Produžen porođaj (distocija i sužena karlica).U: Perinatologija, ur. Balić A i sar. Tuzla: PrintCom, 2007:540-546.
Balić D. Karlična prezentacija. Perinatologija, ur. Balić A i sar. Tuzla: PrintCom, 2007: 546-558.
Monografije
1. Balić A, Balić D. Perinatalna zbivanja u tuzlanskoj regiji kroz kroz naučni rad prof. dr. sci. Branislave Balić. Tuzla, PrintCom 2006:1-110.
2. Skokić

Naučni radovi

Inostrani časopisi

Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. Spolno ponašanje adolescenata Tuzlanskog kantona. Gynaecol Perinatol 2006;15(3):119-130.
Balić D, Latifagić A, Hudić I Insulin-like growth factor-binding protein-1 (IGFBP-1) in cervical secretions as a predictor of preterm delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2008 May;21(5):297-3.
Hudić I, Fatusić Z, Szekeres-Bartho J, Balić D, Polgar B, Ljuca D, Dizdarević-Hudić LProgesterone-induced blocking factor and cytokine profile in women with threatened pre-term delivery. Am J Reprod Immunol. 2009 May;61(5):330-7.
Domaći časopisi

Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. Poznavanje i primjena metoda kontracepcije kod srednjoškolaca tuzlanskog kantona. Medicinski glasnik 2006; (3):2: 53-57.
Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. The reproductive health situation of adolescents in Tuzla Canton. Bosnia and Herzegovina. Materia sociomedica 2006: 18 (2): 73-75.
Balić D, Balić A. Antenatalna dijagnostika fetalnih anomalija i hromozomskih abnormanosti. Pedijatrija danas 2008; 4 (1): 42-52.
Mesalić L, Tupković E, Kendić S, Balić D Correlation between hormonal and lipid status in women in menopause. Bosn J Basic Med Sci. 2008 May;8(2):188-92.
Balić A, Balić D. Standardi fetalnog rasta za Tuzlansku regiju. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2010; 7(2):153-159.
Balić A, Balić D. Fetalna ehokardiografija u XV nedjelji trudnoće. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2011; 8(1):1-8.
Balić A, Balić D. Procjena gestacijske dobi u Tuzlanskoj regiji temeljem rasta fetalnog malog mozga. Pedijatrija danas 2010;6(2):182-188.
Balić D i Balić A.Office hysteroscopy, transvaginal ultrasound and endometrial histology: a comparison in infertile patients. Acta Medica Academica 2011;40(1):34-38.
STRUČNI RADOVI
Domaći časopisi

Balic D.How to make assisted reproductive technologies (ART) affordable in Bosnia and Herzegovina: experience after the first 105 cycles. Med Arh. 2011;65(2):119-21.
Balić D i Fatušić Z. Strano tijelo u vagini djevojčice kao uzrok vulvovaginitisa i vaginalnog krvarenja:prikaz slučaja. Pedijatrija danas 2005;1 (2):103-106.
Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. Adolescenti i poznavanje spolno prenosivih bolesti u Tuzlanskom kantonu. Med Arh 2006; 60(5): 304-307.
Balić A, Balić D. Ultrasound diagnosis of oropharyngeal teratoma in the 17th
week of pregnancy. Acta Medica Academica 2011;40(1):82.
Zbornici radova međunarodnih kongresa i simpozijuma

Balić A, Balić D. The role of transvaginal 4D ultrasonography in detection chromosomal abnormality at 13-14 weeks. V3.9. Abtract book XVIII FIGOWorld Congress of gynecology and Obstetrics. Kuala Lumpur 5-10.11.2006: 136.
Zbornici radova domaćih kongresa i simpozijuma

Balić A, Balić D. Balić B. Trudnička knjižica –peta izmjena. U: Perinatalni trendovi u Bosni i Hercegovini ur. Šimić S, Mehmedbašić S. Sarajevo: ANU BiH, posebna izdanja knjiga XXXIII. 2007:57-65.
Balić D. Prijevremeno iscrpljivanje jajnika. U: Zbornik radova simpozijuma Suvremena dostignuća u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti. Mostar: RMC “Dr Safet Mujić”, 2008: 93-95.
Balić A, Balić D. Ultrazvučni pregled u XIV nedelji trudnoće. U: Zbornik radova simpozijuma Perinatalni dani BiH, ur. Balić A. Tuzla 26-27.10.2008: 69-74.
Balić A, B
alić D. Osnovni pokazatelji intrauterinog rasta u Tuzlanskom kantonu. U: Zbornik radova simpozijuma Perinatalni dani BiH, ur. Balić A. Tuzla 26-27.10.2008: 75-81.
DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI NAUČNE I STRUČNE OBLASTI
Mentorstva

Magistarski rad dr Zumre Begić, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom ,,Povezanost lipidnog profila i novoa testosterona sa gustoćom kosti u postmenopauzi”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2009.
Doktorska disertacija dr Mahire Jahić, specijaliste ginekologije i akušerstva, pod nazivom „Kliničke, mikrobiološke i citološke karakteristike enterokoknog vaginitisa”, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 2007.