Prof. dr. sci. Adem Balić

Od samih početaka pokazuje naklonost ka fetalnoj medicini, te je najveći dio naučnog i stručnog rada iz te oblasti. Poznat je kao autor “Trudničke knjižice” koja je u praktičnoj primjeni skoro 25 godina. Urednik je i autor je univerzitetskog udžbenika “Perinatologija”. Pionir je mjerenja nuhalnog zadebljanja i fetalnog skrininga na kraju III trimestra i 3D/4D ultrazvuka na našim prostorima ali i šire. Član je tima koji je uveo vantjelesnu oplodnju na naše prostore, te rođenje preko 200 beba.

10 godina je bio Načelnik dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u Domu zdravlja u Tuzli, a od 2012. načelnik Ginekološke “Dr Balić”. Jedan je od osnivača Ljekarske komore TK, te njen prvi podpredsjednik i jednom mandatu i predsjednik.

Objavio je preko 100 naučnih i stručnih radova, član je komisija za polaganje specijalističkih ispita i mentor na većem broju disertacija i magisterija. Autor je većeg broja različitih obrazaca, uputnica, brošura i letaka koje se koriste u rutinskon giinekološkoj praksi. Autor je softvera “GynObst”.

U slobodno vrijeme svira gitaru i komponuje, trči, vozi biciklo, pliva i igra tenis. Istrčao je dva maratona i završio dva triatlona od kojih u jedan Ironmen 70.3.

Osnovni podaci

 • Ime i prezime: Adem (Nihada) Balić
 • Mjesto i datum rođenja: Banjaluka, 20. 8. 1959. god.
 • Nacionalnost: Bošnjak
 • Porodična situacija:
  • oženjen; supruga Devleta, rođena Mahmutspahić, specijalista ginekologije i akušerstva, redovni profesor;
 • troje djece;
 • Adresa: Tuzla, Kojšino 25;
 • Zaposlen: PZU Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“ i Medicinski fakultet u Tuzli

Univerzitetska edukacija

 • Medicinski fakultet, Tuzla, 1986.
 • Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva, Ginekološko-akušerska klinika, Tuzla, 1994.
 • Postdiplomski studij, Medicinski fakultet u Tuzli, 1992. god.
 • Magistarski rad, Medicinski fakultet u Tuzli, 1993. god.
 • Doktorat, Medicinski fakultet u Tuzli, 1998. god.
 • Subspecijalizacija iz fetalne medicine i obstetricije, 2013. god

Univerzitetska karijera

 • Viši asistent na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 1998-1999.
 • Docent na na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 1999-2004. Vanredni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2004- 2011god.
 • Redovni profesor na predmetu ginekologija i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Tuzli, 2011-.
 • Utemeljitelj i prvi rukovodilac predmeta Ginekologija, akušerstvo i neonatologija na Visokoj zdravstvenoj školi, Univerziteta u Tuzli, 2006-2009.
 • Autor Programa teoretske i praktične nastave za predmet Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli po kome se i danas radi
 • Autor Programa teoretske i praktične nastave za predmet Ginekologija, akušerstvo i neonatologija na Visokoj zdravstvenoj školi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli po kome se i danas radi

Stručna usavršavanja

 • Internacionalna škola ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i akušerstvu. Dubrovnik, Interuniversity school Ian Donald. 8-13. septembar 1997. god.
 • Ultrazvučna dijagnostika (kolor-dopler); GAK Opšte bolnice „Sveti Duh“, Zagreb, 2000. god
 • Ultrazvučna dijagnostika (3D/4D). Nordwest Frauenkrankenhaus, Frankfurt, 14-16.3. 2005.god.
 • Asistirana humana reprodukcija. Maribor teaching hospital, Department of reproductive medicine and gynaecology endocrinology, 21.-28. 11. 2006. god. god.
 • International cource and workshop of  cryopreservacy: To freeze or vitrify? ESHRE, Maribor,12-13 april 2007. god.
 • Diagnostic and operative histeroscopy -workshop. International ESGE and EAGS. Maribor, 3-5. juli 2008. god.
 • Fetalna ehokardiografija – workshop. Klinički centar Banjaluka, 26-27.9.2008. god.
 • Ultrazvučni pregled u 2. trimesečju. Šola ultrazvočne dijagnostika, Klinički centar Ljubljana, 16-19.10.2008. god.
 • Assisted human reproduction –basic course. ESHRE, Maribor, Slovenia, 25-29.11.2008. god.
 • Hysteroscopic workshop on contemporary trentds in office hysteroscopy. Maribor, 9.-19. 10. 2009. god.
 • 3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Zagreb, 16-17.10. 2009. god.
 • 3D VISUS course. Wiena international School of 3D ultrasonography, Beograd, 24.-25.4.2010. god.
 • Bazični kurs sa praktičnim treningom iz vitrifikacije. Cetinje, Crna Gora, 7. maj 2010. god.
 • 3d/4d VISUS Advanced, Cracow, Poland, 7-9-11. 2013. god.
 • Fetal Cardio Cracow, 9-10 may 2014, for gynecologists.

Profesionalne aktivnosti

 • Osnivač i Šef Službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja u Ugljeviku, 1989-1990.
 • Šef odjeljenja za ultrazvučnu dijagnostiku Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, Dom zdravlja u Tuzli, 1997-1999.
 • Autor originalne Trudničke knjižice i Trudničkog kartona koji se neprekidno koriste u antenatalnoj zaštiti u Tuzlanskom kantonu od 1994. god
 • Načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica i Šef odjeljenja za zdravstvenu zaštitu trudnica, Dom zdravlja u Tuzli, 2000-2012.
 • Pokretač Škole za trudnice u okviru Savjetovališta za trudnice u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica Doma zdravlja  u Tuzli
 • Uvođenje kolor-dopler ultrazvučne tehnike u ultrazvučnu dijagnostiku Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica Doma zdravlja  u Tuzli 2000. god
 • Uvođenje sonohisterografije u dijagnostiku bračne neplodnosti -1997. god.
 • Uvođenje kriokauterizacije u liječenju hroničnog cervicitisa, displazija i HPV infekcije -1998.
 • Uvođenje inseminacije sa bonificiranom spremom kao metod eliječenja bračne neplodnosti
 • Uvođenje 3D/4D ultrazvučne dijagnostike -2004. god.
 • Izrada kompjuterskog programa za ginekološke ordinacije i centre za asisitranu humanu reprodukciju -2005.
 • Uvođenje ultrazvučnog fetalnog skrininga u 13. i 14. nedjelji za ranu detekciju fetalnih anomalija i genetskih bolesti -2010-.
 • Izrada prvih standarda intrauterinog rasta za populaciju tuzlanske regije -2007.
 • Implementacija metoda asistirane humane reprodukcije: IVF, ICSI i TESA (2007)
  (mart 2008 -prva beba rođena nakon postupka vantjelesne oplodnje;  -april 2008 -prva beba kod muškarca sa azoospermijom)
 • Uvođenje fetalne ehokardiografije kao metode ranog otkrivanja srčanih mana -2009
 • Jedini certificirani doktor u BiH od strane FMF (Fetal medicine foundation) za ultrazvučni fetalni skrining pod brojem 72413 te sa pravom korištenja odgovarajućeg programa:
  • mjerenje nuhalnog prosvjetljenja
  • pregled nosnih kostiju
  • mjerenje facijalnog ugla
  • mjerenje protoka u ductus venosus i kroz valvulu
  • mjerenje protoka kroz trikuspidalnu valvulu
  • cervikometriju

Stručna priznanja

 • Zvanje Primarijus, Ministarstvo zdravstva Federacije BiH -1997. god

Poznavanje jezika

 • Engleski

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad je fokusiran na antenatalnu zaštitu i ultrazvučnu dijagnostiku fetalnih anomalija i genetskih aberacija, kao i na druga polja ginekologije i akušerstva kao što su asistirana humana reprodukcija, kontracepcija, te seksualno ponašanje mladih.
Autor kompjuterskog programa –softvera za ginekologiju, obstetriciju i asistiranu humanu reprodukciju gynObst, Infonet, 2014. god

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama

 • Član Svjetske federacije ginekologa i obstetričara-FIGO
 • Član Evropskog udruženja za asisitiranu humanu reprodukciju –ESHRE
 • Osnivač i prvi Podpredsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona 1998-2003
 • Član Odbora za ginekologiju i perinatologiju Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH -2006-
 • Predsjednik Skupštine Ljekarske komore Tuzlanskog kantona 2003-2007
 • Predsjednik Ljekarske komore Tuzlanskog kantona 2007-2011.
 • Predsjednik Sekcije za Perinatalnu medicinu Udruženja ginekologa i perinatologa FBiH- 2009-
 • Član Inicijativnog odbora za osnivanje Federalne ljekarske komore FBiH 2009-2011.
 • Član Fetal medicine foundation

Organizacija stručnih i naučnih skupova

 • Međunarodni simpozijum Kolor-dopler u ginekologiji i akušerstvu, Srebrenik, 2000.
 • Simpozijum I Perinatalni dani BiH, Tuzla 2008. god.
 • V.I.S.U.S. COURSE – Bečka međunarodna škola 3D/4D ultrazvuka, Tuzla, 6-7.4.2012.
 • V.I.S.U.S. COURSE – Bečka međunarodna škola 3D/4D ultrazvuka, Tuzla, 17.-18. maj 2014.

Trenutna pozicija

 • Načelnik Zavoda za humanu reprodukciju „Dr Balić“ u Tuzli
 • Predsjednik Sekcije za perinatalnu medicinu Udruženja ginekologa i perinatologa FBiH
 • Član Stručnog tima Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona

 Popis objavljenih radova – Prof. dr. sci. Adem Balić

1. UDŽBENICI, MONOGRAFIJE, PRIRUČNICI, PAMFLETI, OBRASCI

1.1. Udžbenici

 1. Balić A. Promjena položaja genitalnih organa žene. U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 219-235.
 2. Balić A. Planiranje porodice. U: Ginekologija ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 237-260.
 3. Balić A. Tumori vulve. U: Ginekologija, ur. Fatušić Z i sar. Tuzla: PrintCom, 2005: 405-414.
 4. Balić A. Perinatalna zaštita. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:25-29.
 5. Balić A. Anamneza i pregled u trudnoći. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:30-42.
 6. Balić A. Ultrazvuk u trudnoći. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:43-66.
 7. Balić A. Procjena fetalne vitalnosti i zrelosti. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:67-75.
 8. Balić A. Antenatalna dijagnostika fetalnih anomalija i hromozomskih bolesti. Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007: 76-88.
 9. Kendić S, Balić A. Fiziologija reprodukcije i rani razvoj zametka. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:97-109.
 10. Balić A. Sastavni dijelovi ovuluma. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:110-127.
 11. Godinjak Z, Balić A. Prijevremeni porođaj i prenešena trudnoća. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:236-246.
 12. Bogdanović G, Balić A. Patologija posteljice, pupčanika, ovoja i plodove vode. U:  Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007: 312-335.
 13. Balić A, Grgić G. Trudnoća kod mlade i stare trudnice. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:358-360.
 14. Balić A, Grgić G. Smrt majke i/ili ploda u trudnoći. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar.  Tuzla: PrintCom, 2007:379-385.
 15. Kendić S, Balić A. Laktacija. U: Perinatologija, ur. Balić A i sar. Tuzla: PrintCom, 2007: 632-644.

1.2. Monografije, priručnici

 1. Balić A, Balić D. Priručnik iz ginekologije i perinatologije. Tuzla: PrintCom, 2003; 1-102.
 2. Balić A. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena. U: Osamdeset godina Doma zdravlja u Tuzli, urednik: Pašaga Durić. Tuzla: PrintCom, 2003: 107-111.
 3. Balić A, Balić D. Kako spriječiti neplaniranu trudnoću? Tuzla: PrintCom, 2004; 1-100.
 4. Balić A, Balić D.  Perinatalna zbivanja u tuzlanskoj regiji kroz kroz naučni rad prof. dr. sci. Branislave Balić. Tuzla, PrintCom 2006:1-110.
 5. Balić A. Zbornik radova Simpozijuma Perinatalni dani BiH. Tuzla, PrinCom 2006:1-214.

1.3. Pamfleti

 1. Balić A. Spirala. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 1999: 1-6.
 2. Balić A. Prekid trudnoće. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 1999: 1-4.
 3. Balić A. Hormonska kontracepcija. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 1999: 1-6.
 4. Balić A. Rano otkrivanje i prevencija raka grlića materice. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 1999:1-6.
 5. Balić A. Krioterapija. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 2000: 1-4.
 6. Balić A. Vantjelesna oplodnja. Tuzla, PrintCom, 2012
 7. Balić A. Trudnička knjižica, V izdanje. Tuzla, Kurtagraf 2006: 1-30.
 8. Balić A. Prvi pregled u trudnoći. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 1999.
 9. Balić A. Ultrazvučni fetalni skrining. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 1999.
 10. Balić A. Vantjelesna oplodnja, Tuzla, Printcom, 2012.
 11. Balić A. Ekspertni ultrazvučni pregled u trudnoći, Printcom, 2013.

1.4. Obrasci i nalazi

 1. Balić A. Trudnički karton. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 1999.
 2. Balić A. Obrazac za nalaz eksfolijativne ginekološke citologije. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 2000.
 3. Balić A. Nalaz ginekološkog kolor dopler ultrazvučnog pregleda. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 2001.
 4. Balić A. Nalaz obstetričkog kolor dopler ultrazvučnog pregleda. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 2001.
 5. Balić A. Uputnica za ultrazvučni pregled. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 2003.
 6. Balić A. Umetak za zdravstveni karton žene. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 2003.
 7. Balić A. Obrazac za sistematski ginekološki pregled. Tuzla: Dom zdravlja Tuzla, 2003.

1.5 Kompjuterski program

1. Balić A, gynSoft, 2012.

2. NAUČNI I STRUČNI RADOVI

a) Inostrani časopisi

 1. Balić A, Balić B, Balić D. Trudnička legitimacija. Gynecol Perinatol 1997; 6,3: 91-96.
 2. Balić A, Balić D. The accuracy of new ultrasonic placental grading in predicting fetal maturity. Foundation Miguel Margulies, Buenos Aires, 1999: 7-11.
 3. Balić A, Balić D. In memoriam: prof. dr. sci. Branislava Balić (1941-1999). Gynaecol Perinatol 1999: 8 (4): 166.
 4. Balić A, Balić D, Berbić S, Zukić I. The new classification of ultrasonic placental grading. Foundation Miguel Margulies, Buenos Aires, 1999: 279-283.
 5. Balić A, Balić D. Zaostali dio fetalne kosti nakon namjernog prekida trudnoće kao uzrok sekundarne neplodnosti, produženih i bolnih menstruacija: prikaz bolesnice. Gynaecol Perinatol 2003; 12 (2): 76-77.
 6. Balić D, Balić A, Sarihodžić S. The hypergonadotropic amenorrhoea and bone densitiy: new aproach to old problem. J. Bone Mineral Metab, 2004; 22: 1-6.
 7. Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. Spolno ponašanje adolescenata Tuzlanskog kantona. Gynaecol Perinatol 2006;15(3):119-130.
 8. Radončić F, Hudić I, Balić A, Fatušić Z. Perinatal outcomes during 1986-2005 in Tuzla Canton, Bosnia and Herzegovina. J Matern Fetal Neonatal Med 2008; 21(8): 567-72
 9. Hudić IRadončić FBalić AFatušić Z. Operative deliveries in Clinic of Gynecology and Obstetrics Tuzla, Bosnia and Herzegovina, during 1986-2005. Lijec Vjesn. 2009;131(9-10):248-50.
 10. Tahirović H, Toromanović A, Balić A, Grbić S, Gnat D. Iodine nutrition status of pregnant women in an iodine-sufficient area. Food and Nutrition Bulletin 2009; 30 (4): 351-354.
 11. Balić D1, Rizvanović MCizek-Sajko MBalić A. Age at natural menopause in refugee and domicile women who lived in Tuzla Canton in Bosnia and Herzegovina during and after the war. Menopause, Jul; 21(7):721-5.

b) Domaći časopisi

 1. Balić A, Balić B, Balić D. Trudnoća sa nepouzdanim terminom -trudnoća visokog rizika. Acta Med. Sal., 1994; 23: 55-58.
 2. Balić A, Balić B. i Balić D. Protokol za vođenje trudnoće sa nepouzdanim terminom. Acta Med Sal, 1994; 23: 59-60.
 3. Balić A, Balić B, Balić D, Uzeirbegović M. Određivanje fetalne zrelosti u odmaklim normalnim trudnoćama u cilju planiranja porođaja. Acta Med Sal 1995; 24: 17-20.
 4. Balić A, Balić B, Lazarević Č, Balić D, Odobašić D, Selesković E. Namjerni prekid trudnoće kod adolescentica u Tuzli u periodu 1991-1993. Acta Med Sal, 1995; 24: 13-16.
 5. Balić A, Balić B, Balić D. Nepouzdan termin porođaja u ratu. Acta Med Sal 1996; 24 (1-2):109-112.
 6. Balić A, Balić B, Balić D. Trudnički karton. Acta Med Sal 1996; 25 (1-1); 113-118.
 7. Balić A, Balić D. Namjerni prekid trudnoće na GAK u Tuzli u prvoj godini rata u Bosni i Hercegovini. Pogledi, 1997; 6: 103-110.
 8. Balić A, Balić D. Rane komplikacije poslije namjernog prekida trudnoće na GAK u Tuzli u periodu 1991-1992. Pogledi, 1997; 6: 111-116.
 9. Balić A. Prilog usavršavanju tehnike arteficijalnog abortusa. Acta Med Sal 1997; 26 (1): 57-60.
 10. Balić A, Balić B, Balić D. Značaj ultrazvuka u evaluaciji stanja ploda. Med Arh 1998; 52 (4): 227-229.
 11. Balić A, Balić B, Balić D. Protokol za vođenje normalne trudnoće. Med Arh 1999; 53(2): 103-104.
 12. Balić A, Balić D, Habibović A, Adžajlić A. Namjerni prekid trudnoće: za i protiv. Med Arh 2003; 57 (4):223-226.
 13. Balić A, Balić D. Korelacija zrelosti posteljice i gestacijske dobi. Acta Med Sal 2003; 35(2):111-114.
 14. Balić A, Balić D, Habibović A, Adžajlić A. Uputnica za ultrazvučni pregled može uticati na kvalitet antenatalne zaštite. Materia Sociomedica 2003, 15:95-97.
 15. Balić D, Balić A. Gustina kosti i biohemijski pokazatelji metabolazima kosti kod žena sa amenorejom. Acta Med Sal 2004;33(1):29-34.
 16. Balić D, Balić A. Gustina kosti i lipidni profil kod žena reproduktivne dobi. Acta Med Sal 2005;34 (2):113-118.
 17. Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. Poznavanje i primjena metoda kontracepcije kod srednjoškolaca tuzlanskog kantona. Medicinski glasnik 2006; (3):2: 53-57.
 18. Balić A. Intrauterina kontracepcija. Vaša apoteka 2006; 1:20-21.
 19. Balić A. 50 godina primjene ultrazvuka u obsetriciji. Liječničke novine 2006;8: 32-33.
 20. Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. Adolescenti i poznavanje spolno prenosivih bolesti u Tuzlanskom kantonu. Med Arh 2006; 60(5): 304-307.
 21. Balić D, Balić A, Zovko-Imširagić S. Sekundarna amenoreja i status lipida. Med Arh 2006; 60(4): 234-236.
 22. Balić A. Kako sačuvati zdravlje žene. Vaša apoteka 2007; 4: 22-23.
 23. Tupković E, Nišić M, Kendić S, Salihović S, Balić A, Brigić K, Ćatović A. Median nerve: neurophysiological parameters in third trimester of pregnancy.Bosnian journal of basic medical sciences 2007; 7(1):84-89.
 24. Balić D, Balić A. Antenatalna dijagnostika fetalnih anomalija i hromozomskih abnormanosti. Pedijatrija danas 2008; 4 (1): 42-52.
 25. Balić A. Reproduktivni probelmi žena zaposlenih u zdravstvu. Vaša apoteka 2008; 9: 26-27.
 26. Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. The reproductive health situation of adolescents in Tuzla Canton. Bosnia and Herzegovina. Materia sociomedica 2006: 18 (2): 73-75.
 27. Jahić M, Balić A, Nurkić M, Dragović J, Adžajlić A, Habibović A, Mešalić L, Žigić A. Local combined therapy of vaginal infection by nifuratel-nistatin. Med Glas Ljek komore Zeničko-Dobojskog kantona 2010: 7 (1): 86-88.
 28. Balić A, Balić D. Procjena gestacijske dobi temeljem rasta fetalnog malog mozga. Pedijatrija danas, 2010: 6(2): 182-188.
 29. Balić A, Balić D. Intrauterin growth standards for Tuzla region. Med Glas Ljek komore Zeničko-Dobojskog kantona 2010; 7(2): 153-159.
 30. Balić A, Balić D. Fetal echocardiography in the XV week of gestation. Med Glas Ljek komore Zeničko-Dobojskog kantona 2011: 8(1): 1-8.
 31. Hadžimehmedović A, Balić A, Balić D. First sexual intercourse (sexarche) in youth in Bosnia and Herzegovina. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona. 2012: 9(1):74-8.
 32. Jahić M, Balić A. Corelation between cytologic, colposcopic and pathohistological findings of cervical intraepithelial lesions.Jahic M, Balic A. Med Arh. 2012; 66(2):122-4.

c) Zbornici radova međunarodnih kongresa i simpozijuma

 1. Balić A, Balić B, Balić D. Pregnancy booklet. Abstracts of the XVI European Congress of  Perinatal Medicine. Prenatal and Neonatal Medicine, 1998; 3, (suppl. 1), 137.
 2. Balić A. Balić D. The accuracy of the new ultrasonic placental grading in predicting fetal lung maturity. Abtracts of IV World Congress of Perinatal Medicine, Buenos Aires,1999: Y156.
 3. Balić A, Balić D, Skokić F, Berbić S, Balić B. Ubrzana maturacija posteljice i intrauterini zastoj rasta. III Hrvatski kongres ultrazvučne dijagnostike. Zagreb, 1999. (Nije štampan zbornik radova)
 4. Balić A, Balić D, Balić B. Parturients with uncertain term during th war in Bosnia. Prenatal and Neonatal Medicine, 2000; 2 (supl. 2): 73.
 5. Balić A, Balić B, Balić D, Berbić S, Zukić I. Pre-abortion ultrasonography. Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology, 2000; 16 (supl 1):67.
 6. Balić A, Balić D, Balić B. Protocol for determining the gestational age an due date of patients with uncertain term. Prenatal and Neonatal Medicine, 2000; 2 (supl. 2): 72.
 7. Balić A, Balić D, Balić B. Should we forget placental grading? The Journal of maternal-fetal&neonatal medicine, 2002; 11 (supl 1):95.
 8. Balić A, Balić D, Balić B. Can Pregnancy booklet improve perinatal care? The Journal of maternal-fetal&neonatal medicine, 2002; 11 (supl 1):133
 9. Balić D, Balić A, Balić B. The biochemical markers of bone metabolism and bone density in menopausal women aged 45-50. Int J of Gyn & Obst, 2003; 83 (supl. 3): 43.
 10. Balić A, Balić D, Balić B. Maternal morbidity and mortality in Tuzla during the war in Bosnia. Int J of Gyn & Obst, 2003; 83 (supl. 3): 37.
 11. Balić A, Balić D, Balić B. Obstetrics in Tuzla during the war in Bosnia. Int J of Gyn & Obst, 2003; 83 (supl. 3): 89.
 12. Balić A, Balić D, Adžajlić A, Habibović A. Četvrt stoljeća procjene maturacije posteljice ultrazvukom. Gynaecologia et perinatologia, 2003; 12 (supl 1):155.
 13. Balić A, Habibović A, Adžajlić A, Balić D. Mjesto i uloga psihofizičke pripreme trudnica u sistemu perinatalne zaštite. Gynaecol Perinatol 2003; 12 (supl 1): 175.
 14. Balić D, Balić A, Bećirević E. The relationship beween plasma lipids and bone mineral density in amenorrhoic premenopausal women. Zbornik radova 3. hrvatskog kongresa o osteoporozi.Šibenik 21-24. 4.2005: 30.
 15. Balić A, Balić D, Adžajlić A, Habibović A. Prvi ultrazvučni pregled u trudnoći: kada ga uraditi? P-035 Knjiga abstrakta I ohridskog sastanka ginekologa i perinatologa. Ohrid 23-26 juni 2005.
 16. Balić A, Balić D, Balić B. Sonografska procjena maturacije posteljice. P-040 Knjiga abstrakta I ohridskog sastanka ginekologa i perinatologa. Ohrid 23-26 juni 2005.
 17. Balić A, Balić D, Balić B. Trudnička knjižica. P-043 Knjiga abstrakta I ohridskog sastanka ginekologa i perinatologa. Ohrid 23-26 juni 2005.
 18. Balić A, Balić D. The role of transvaginal 4D ultrasonography in detection chromosomal abnormality at 13-14 weeks. V3.9. Abtract book XVIII FIGOWorld Congress of gynecology and Obstetrics. Kuala Lumpur 5-10.11.2006: 136.

d) Zbornici radova domaćih kongresa i simpozijuma

 1. Balić A, Balić B, Balić D. Protokol za vođenje normalne trudnoće. Zbornik radova I kongresa ginekologa i perinatologa BiH. Sarajevo, 1996:213.
 2. Balić A. pravilo za određivanje prečnika kanile kod arteficijalnog abortusa. Zbornik radova I  kongresa ginekologa i perinatologa BiH. Sarajevo, 1996:231-232.
 3. Balić A, Balić B, Balić D. Trudnička legitimacija. Zbornik radova I kongresa ginekologa i perinatologa BiH. Sarajevo, 1996:215-216.
 4. Balić D, Balić A. Namjerni prekid trudnoće kod adolescentica na Ginekološko-akušereskoj klinici u Tuzli u ratnom periodu od 1992-1995. Zbornik radova I kongresa ginekologa i perinatologa BiH. Sarajevo, 1996:225-226.
 5. Balić D, Balić A. Tumori genitalnih organa kod adolescentica hospitalizovanih na ginekološko-akušerskoj klinici u Tuzli od 1987 do 1995. godine. Zbornik radova I kongresa ginekologa i perinatologa BiH. Sarajevo, 1996:139-140.
 6. Balić A, Balić D, Balić B, Berbić S, Mujić E. Prva BH trudnička knjižica. Zbornik radova II ginekološko-perinatološkog Bosansko-austrijskog simpozija. Bihać, 1999: 63.
 7. Balić A, Balić D, Balić B, Berbić S, Mujić E. Mogućnosti nove ultrazvučne klasifikacije zrelosti posteljice u procjeni zrelosti fetalnih pluća. Zbornik radova II ginekološko-perinatološkog Bosansko-austrijskog simpozija. Bihać, 1999: 64.
 8. Balić D, Balić A, Sarihodžić S. Uticaj unosa kofeina na gustinu kosti kod žena sa sekundarnom amenorejom. Zbornik radova Prvog kongresa Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Tuzla, 2003: 201.
 9. Balić A, Adžajlić A, Habibović A. Formular za sistematski ginekološki pregled. Zbornik radova Prvog kongresa Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Tuzla, 2003:259-260.
 10. Balić A, Adžajlić A, Stilinović V, Habibović A,  Mešalić L, Dragović J,  Žigić A i Kubat E. Sekundarna prevencija cervikalnog karcinoma u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u periodu 1997-2006. U: Učestalost, dijagnostika i terapija genitalnog karcinoma u Bosni i Hercegovini. ur. Šimić S, Mehmedbašić S. Sarajevo: ANU BiH, posebna izdanja -knjiga XXXIV. 2007:123-132.
 11. Balić A, Balić D. Balić B. Trudnička knjižica –peta izmjena. U: Perinatalni trendovi u Bosni i Hercegovini ur. Šimić S, Mehmedbašić S. Sarajevo: ANU BiH, posebna izdanja knjiga XXXIII. 2007:57-65.
 12. Balić A. 3D/4D u obradi bračne neplodnosti. U: Zbornik radova simpozijuma Suvremena dostignuća u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti. Mostar: RMC “Dr Safet Mujić”, 2008: 89-92.
 13. Balić A, Balić D. Ultrazvučni pregled u XIV nedelji trudnoće. U: Zbornik radova simpozijuma Perinatalni dani BiH, ur. Balić A. Tuzla 26-27.10.2008: 69-74.
 14. Tahirović H, Toromanović A, Balić A, Grbić S, Gnat D. Da li trudnice u jod suficitarnom području imaju dovoljan unos joda? Zbornik radova V simpozijuma o bolestima štitne žlijezde. Banjaluka, 2009: 6-7.

2.1. DOKTORSKA DISERTACIJA

 1. Balić A. Sonografska procjena maturacije posteljice u normalnim trudnoćama i korelacija sa plućnom zrelošću novorođenčeta. Tuzla: Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 1998:1-104.

3.  DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI NAUČNE I STRUČNE OBLASTI

3.1. Mentorstva

 1. Magistarski rad: “Seksualno ponašanje adolescenata Tuzlanskog kantona”. Kandidat: dr. Azra Hadžimehmedović. Rad odbranjen 24. decembra 2003. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
  • Rezultati rada objavljeni u 3 domaća i jednom stranom časopisu.
 2. Magistarski rad: „Perinatalni ishod porođaja u Ginekološko-akušerskoj klinici u Tuzli u periodu 1986. – 2005“.  Kandidat: Prim. dr. Ferida Radončić. Rad odbranjen 8.11.2006. godine.
  • Rezultati objavljeni Liječničkom vijesniku i J Matern Fetal Neonatal Med (CCI)
 3. Doktorska disertacija:”Seksualno ponašanje omladine u Bosni i Hercegovini” Kandidat: dr. mr. sci. Azra Hadžimehmedović. Rad odbranjen 2010. god.
 4. Diplomski rad: “Dijagnoza trudnoće: savremeni pristup i značaj u rutinskoj ginekološkoj praksi”. Kandidat: Ahmić Alma. Rad odbranjem 15.11.2009. god. ocijenjen sa ocjenom 10.
 5. Diplomski rad: “Adolescentna trudnoća na GAK u Tuzli u 2008. god”. Kandidat: Zifa Mrkaljević. Rad odbranjen 25. marta. 2010. god. i ocijenjen sa ocjenom 10.

3.2. Članstvo u komisijama za ocjenu i/ili odbranu magistarskih radova i disertacija

 • Azur Tulumović:  “Epidemiologija malignih tumora uterusa na GAK u Tuzli”.
 • Ramić Suada: “Kvantitativna analiza zrele humane posteljice trudnica različite životne dobi”. Magistarski rad
 • Zulčić-Nakić Vesna: “Psihičke promjene u vezi sa trudnoćom kod žena sa ratnim iskustvom”. Magistarski rad
 • Grgić Gordana: “Deksametazonska stimulacija maturacije pluća ploda kod očekivanog prijevremenog porođaja” Magistarski rad.
 • Ljuca Dženita: “Urokinazni aktivator plazminogena i njegovi solubilni receptori kao prognostički markeri u hemoterapiji malignih epitelnih tumora jajnika”. Doktorska disertacija.
 • Gordana Bogdanović: “Uticaj pušenja u trudnoći na morfometrijska svojstva posteljice i stanje novorođenčeta”. Doktorska disertacija.
 • Lejla Mešalić: “Lipidni profil kod žena u menopauzi”, Magistarski rad.

3.3. Recenzije

 • „Ginekološka endokrinologija žene“. autora Zulfe Godinjaka
 • „Bibliografija JZU Dom zdravlja Tuzla 2000-2005“. ur. Bećirović E, Brigić K.
 • Recenzent u časopisima: Medicinski glasnik, Medicinski Arhiv, Pedijatrija danas

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Zakažite termin

Pozovite nas ili popunite kontakt formu ispod i mi ćemo kontaktirati vas.